• Altunizade Mah. Atıfbey Sok. No:26D/17 Üsküdar - İstanbul

  Cinnah Cad. No: 43 Çankaya - Ankara

 • 0554 264 92 93

 • BİLGİ AL

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

kvkk danışmanlığı

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla faaliyet gösteren ve Cinnah Caddesi No:43 Çankaya/ANKARA adresinde mukim KV Danışmanlık tarafından aşağıdaki konularda bilgilendirilmenizin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır;

 • KV Danışmanlık’ın ne tür kişisel veriler topladığını belirtmek,
 • Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını belirtmek,
 • KV Danışmanlık’ın kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini açıklamak,
 • KV Danışmanlık’ın işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamak ve,
 • Her türlü taleplerinize dair tarafımızla iletişim imkanlarınızı açıklamak.

I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

İlgili Kişi Kişisel Veriler Verilerin Elde Edildiği Platform
Müşteri Ad, Soyad, E-Posta Adresi, Telefon Numarası Kayıt Formları kv.com.tr

II. KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMACI VE İŞLEMENİN HUKUKİ DAYANAĞI

Yukarıdaki tabloda belirtilmiş olan kişisel veriler, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘nun (KVKK);

 • 5.maddesinin 2.fıkrasının c bendi uyarınca sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
 • Sunulan hizmetlerin (siparişi, teslimat yönetimi, bakiye görüntüleme vb.) yönetiminin yapılabilmesi,
 • Üye bilgilerinin toplanması ve destek faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Araştırma ve analiz ya da yeni ürün/hizmet geliştirme faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
 • 5.maddesinin 1.fıkrası uyarınca açık rızanıza dayalı olarak
 • KV Danışmanlık ve KV Danışmanlık’ın hizmet verdiği (gerek STK’lar ve gerekse özel şirketler) kuruluşların hizmetlerinin tanıtımının yapılabilmesi,
 • KV Danışmanlık.com kapsamında ve kapsamı dışında kalan fakat KV Danışmanlık ile sözleşme ilişkisi bulunan üçüncü kişiler tarafından sunulan hizmetlere ilişkin pazarlama, promosyon, tanıtım, reklam faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla;
 • 5.maddesinin 2.fıkrasının ç bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
 • 5651 sayılı kanun uyarınca trafik bilgisinin tutulabilmesi amacıyla;

bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenmektedir.

III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel Verileriniz; bir kanuni yükümlülük bulunması veya mahkeme kararı ile talep edilmesi veya idari bir makamın talepte bulunması halinde talepte bulunan mahkeme ve idari makam ile paylaşılabilecektir.

Bununla birlikte, belirtilen platformlar üzerinden sağlamış olduğunuz Kişisel Verileriniz ilgili platform kapsamında veya KV Danışmanlık ve iştirakleri tarafından sunulan diğer hizmetlere ilişkin işbu metinde yer alan işlenme amaçlarının yerine getirilmesi amacıyla;

 1. KVKK’nın 5.maddesinin 2. Fıkrasının f bendi uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla KV Danışmanlık’ın meşru menfaati gerektirdiği için;
  • KV Danışmanlık’ın yapısı gereği yönetiminin yapılabilmesi amacıyla KV Danışmanlık’ın yurt içinde ve yurt dışında bulunan diğer ilişkili olduğu şirketlere
 2. KVKK’nın 5.maddesinin 1.fıkrası uyarınca açık rızanıza dayalı olarak;
  • Sizlere sunulan kampanya vb. tanıtım faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla gerekli işlemlerin yapılabilmesi için reklam ve medya ajanslarına ve KV Danışmanlık ile hizmet ilişkisi içerisinde bulunan yurt içinde veya yurt dışında faaliyet gösteren tedarikçi ya da Üye Kuruluş gibi diğer üçüncü kişilere

aktarılabilecektir

IV. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Sağlamış olduğunuz veriler, analiz formları, yazışmalar, IOS ve Android platformu, kv.com.tr platformlar vasıtasıyla elektronik ortamda toplanmaktadır

V. KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ HAKLARINIZ

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması ya da değişmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmak için yazılı olarak Cinnah  Caddesi No:43/7 Çankaya/ANKARA adresine veya info@kv.com.tr elektronik posta adresine müracaat edebilirsiniz. Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Kişisel verilerinizin değiştirme, güncelleme ve/veya silme işlemlerini KV Danışmanlık’a ait web sitesi üzerinden hesabınıza erişerek de yapabilirsiniz.

VI. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER

Kişisel verilerin korunması ve güvenli bir ortamda saklanması bizim için son derece önemli bir konudur. Bu sebepten kişisel verileriniz, uluslararası standartlarda ve tüm teknik gerekliliklere sahip bir alt yapıda, üst düzey güvenlik önlemlerinin kullanıldığı sistemlerde saklanmaktadır. Bu saklama alanları, KV Danışmanlık’ın sözleşme ilişkisiyle bağlı olduğu kurum ve şirketlerce, yurt içi/yurt dışında yerleşik depolama alanlarında mevcut olabileceklerdir.

VII. İLETİŞİM TERCİHİ

Kullanıcılar, iletişim kanalı tercihlerini KV Danışmanlık’a ait web sitesinden hesaplarına giriş yaparak her zaman güncelleyebilirler. Verdiğiniz iletişim iznini tamamen kaldırmak ve hiçbir kanalla tarafınıza herhangi bir ileti göndermemizi istemiyorsanız bu talebinizi info@kv.com.tr adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz.

Kullanıcılar; kişisel verilerin korunması ve izinli iletişimle ilgili her türlü taleplerini ve sorularını yazılı olarak Cinnah Caddesi No:43 Çankaya/ANKARA adresine veya info@kv.com.tr elektronik posta adresine iletebilirler. Söz konusu talepleriniz ve sorularınız 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek, talebinizin sonucu ile ilgili olarak size bilgi verilecektir.

Hemen Arayın