• Adres:

  Cinnah Cad. No: 43/7 Çankaya - Ankara

 • Tel:

  0312 440 66 03

 • BİLGİ AL

KV Danışmanlık LTD

VERİ SORUMLUSU (KİŞİ/ŞİRKET)

Unvan Unvan1
Vergi Kimlik Numarası 12345
Kimlik Numarası 12333443345543
Vergi Dairesi Vergi Dairesi
E-posta Adresi mesumklkle@gmail.com
Telefon Numarası 1234554433443344
Adres Numarası 887-U
Varsa KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Adresi kmailkailkalimkailkail

İRTİBAT KİŞİSİ

Ad Soyad Ad Soyad
Kimlik Numarası 122334 kimlik no
Adres Adres
E-posta Adresi eposta@eposta.com
Telefon Numarası 122334

VERİ ENVANTERİ

Kategoriler Faliyet Veri Kategorisi Kişisel Veri Özel Nitelikli Kişisel Bilgi İşleme Amacı Veri Konusu Kişi Grubu Hukuki Sebep Saklama Süresi Alıcı / Alıcı Grupları Yabancı Ülkelere Aktarılan Veriler İdari Tedbirler Teknik Tedbirler
1 Finans Çalışan Özlük Dosyası Oluşturma Diğer Ad Soyad Adli Sicil Kaydı amaç Çalışanlar hukuki sebep Bir yıl Aktarılmıyor Yurtdışına Aktarma Yapılmıyor idari tedbirler teknik tedbirler
2 Muhasebe Personel Devam Kontrol Sisitemi Finansal Anne Baba Adı Adli Sicil Kaydı İşleme Amacı yaz Çalışanlar hukuki sebep İki yıl Aktarılmıyor idari tedbirler

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Unvan1 (Şirket) tarafından hazırlanmıştır.

 • Şirketimiz tarafından Çalışanlarımızın mesai kontrolünün yapılabilmesi amacıyla parmak izi verisi işlenmekte,
 • İş Akdi ve Mevzuat Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi için çalışanlarımızın Sağlık raporu bilgileri, özlük dosyasına konulması amacıyla işlenmekte,
 • Şirketimizin Devlet Teşviklerinden yararlanabilmesi için Çalışanlarımızın ad, soyad, T.C. Kimlik numarası ve ücret bilgisi verileri, aracı ve/veya danışman firmayla paylaşılmaktadır.
 • İlave madde varsa

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan "veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması" ve "ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması" hukuki sebeplerine dayanarak iş sözleşmesinin kurulması için Şirketimize sunmuş olduğunuz yukarıda belirtilen verileriniz otomatik olmayan yolla, parmak izi verileriniz ise otomatik olarak işlenmektedir.

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun şekilde yukarıda belirttiğimiz belirli açık ve meşru amaçlar ile ilgili mevzuatlar kapsamında yükümlülüklerimiz devam ettiği sürece işlenecektir. Şirketimiz, toplanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbiri almakla sorumludur.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, Şirketin yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde yetkili Kurum ve Kuruluşlara aktarılabilecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesi uyarıca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınızla ilgili taleplerinizi, "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe" göre Unvan1'nin Adres adresine yazılı olarak bizzat teslim edebilir veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden mesumklkle@gmail.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA BEYANI

Unvan1 tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak bilgime sunulan Aydınlatma Metni ve Unvan1 Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası'nın sınırları çerçevesinde,

 • Sağlık raporu bilgilerimin özlük dosyama konulması amacıyla işlenmesini
 • Mesai kontrolünün yapılabilmesi amacıyla, parmak izi bilgilerimin işlenmesini,
 • Şirketin/Şahsın devlet teşviklerinden yararlanabilmesi için ad, soyad, T.C. Kimlik numarası ve ücret bilgilerimin, aracı ve/veya danışman firmayla paylaşılmasını,
 • ilave madde

İlgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını, aktarılmasını ve gereken süre zarfında saklanmasını ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni, Unvan1 Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasını ve Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı, Şirket/Şahıs ile paylaşmış olduğum kişisel verilerimin doğru ve güncel olduğunu, söz konusu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete/Şahsa bildireceğimi,

Kabul ediyorum
Kabul etmiyorum

Veri Sahibinin
Adı Soyadı:
Tarih:
İmza: