• Adres:

  Cinnah Cad. No: 43/7 Çankaya - Ankara

 • Tel:

  0312 440 66 02

 • BİLGİ AL

Kişisel Veri Danışmanlığı

VERBİS'e Kayıt, Aydınlatma Yükümlülüğü, Envanter Oluşturma, Veri Güvenliği ve İmha Politikası...

Hukuki Danışmanlık

KV Danışmanlık olarak; Vergi Hukuku, Ceza Hukuku, Aile Hukuku, İdare Hukuku alanlarının yanı sıra İcra ve İflas Hukuku alanında yılların...

Vergi Danışmanlığı

KV Danışmanlık, mali müşavirlik, vergi hukuku ve uzlaşma alanlarında profesyonel kadrosuyla paydaşlarımıza yardımcı...

Bağımsız Denetim

KGK kapsamında uzman bağımsız denetçilerimizle BDS, TFRS, BOBİ FRS alanlarında profesyonel bağımsız denetim hizmeti vermekteyiz.

Şirket Değerlemesi

KV Danışmanlık olarak şirket değerlemesi konusunda ve marka değerinizi en uygun yansıtacak biçimde konusunda uzman kadro...

KVKK Danışmanlığı

KVKK Danışmanlığı kapsamında; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) göre, kişisel bilgi ve verilerin VERBİS'e kayıt işleminin yapılması, sözleşmelerin gözden geçirilerek tadil edilmesi, verilerin analizi, aydınlatma metinlerinin oluşturulması, veri envanterinin ve veri imha politikasının hazırlanması konularında hizmet vermekteyiz.

Sözleşmenin Tadili

Sözleşmelerin incelenerek gerekli tadilinin yapılması

Verilerin Analizi

İşlenen kişisel verilerin tasnif, tespit ve analizleri

Aydınlatma Metni

KVKK'ya göre aydınlatma metninin hazırlanması

Envanter Hazırlama

KVKK'ya göre verilerden envanter oluşturma

VERBİS'e Kayıt

KVKK'nın veri tabanı olan VERBİS sistemine kaydı

Kişisel Veri İmhası

Kişisel verilerin KVKK'ya göre imha edilmesi

Kişisel verileriniz için güvenilir çözümler

KV Danışmanlık olarak, kişisel veri yönetimi, VERBİS'e kayıt ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uyumluluğu kapsamında kurumunuz ihtiyaçlarına özel çözümler sunmaktayız.

BİLGİ AL

KVKK Nedir?

KVKK, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu demektir. 2016 yılında çıkarılan KVKK Kanunu, temel hak ve özgürlükler başta olmak üzere özel hayatın gizliliğinin korunması ve insanların bilgilerini kullanan ve işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uyacakları usul ve esasları düzenlemiştir.

devamı

Buradan hareketle, KVKK nedir? sorusuna yanıt olarak; KVKK, kişisel verilerin işlenmesinde özel hayatın gizliliğini korumayı hedefleyen ve kişisel verileri işleyen kişi ve kurumların yükümlülükleri ile uygmaları gereken kuralları düzenleyen bir kanundur.

KVKK 2 inci maddesinde, Kanunun kapsamı olarak Kanun hükümlerinin, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanacağı ifade edilmiştir.

Buradan da anlaşılacağı gibi bu kanun kapsamına kişisel veri kaydı yapan herkes girmektedir.

KVKK'nın 3 üncü maddesinde Kişisel verilerin işlenmesi; "Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi," olarak tanımlanmıştır.

KVKK nın 3 üncü maddesinde veri işleyen ise şöyle düzenlenmiştir: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5 inci maddesinde kişisel verilerin işlenme şartları düzenlenmiştir. Bu madde de, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez denildikten sonra şu hallerin varlığı halinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkün görülmüştür:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 •  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

KVKK Kanunu 6 ıncı maddesinde bir kısım bilgilerin işlenmesi özel nitelikli kişisel veri kabul edilmiştir. KVKK 6 ncı maddeye göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

KVKK madde 6 ya göre özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

KVKK madde 6 ya göre birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

KVKK Kanununun 7 inci maddesine göre KVKK ve diğer kanun hükümlerine göre işlenmiş olmasına rağmen, verinin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalkması halinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi gerekmektedir. Bu konulardaki diğer kanun hükümleri saklıdır.

KVKK nın 17 ve 18 inci maddelerinde KVKK ya uymamanın cezaları suçlar ve kabahatler olarak belirlenmiştir. Buna göre KVKK nın 17 inci maddesinde kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 135 ila 140 ıncı madde hükümlerinin uygulanacağı, bu Kanunun 7 nci maddesi hükmüne aykırı olarak; kişisel verileri silmeyen veya anonim hâle getirmeyenler 5237 sayılı Kanunun 138 inci maddesine göre cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır.

KVKK Kanunu 18 inci maddesinde ise kabahatler olarak;

KVKK Kanununun;

 • 10 uncu maddesinde öngörülen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar,
 • 12 nci maddesinde öngörülen veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,
 • 15 inci maddesi uyarınca Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,
 • 16 ncı maddesinde öngörülen Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,

idari para cezası verileceği düzenlenmiştir.

KVKK nun 18 inci maddesinde bu maddede öngörülen idari para cezalarının veri sorumlusu olan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri hakkında uygulanacağı, birinci fıkrada sayılan eylemlerin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bünyesinde işlenmesi hâlinde, Kurulun yapacağı bildirim üzerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılacağı ve sonucunun Kurula bildirileceği düzenlemesi yapılmıştır.

KVKK madde 19 a göre

- Bu Kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere, idari ve mali özerkliğe sahip ve kamu tüzel kişiliğini haiz Kişisel Verileri Koruma Kurumu kurulmuştur.

 • Kurum Cumhurbaşkanının görevlendireceği bakan ile ilişkilidir.
 • Kurumun merkezi Ankara'dadır.
 • Kurum, Kurul ve Başkanlıktan oluşur. Kurumun karar organı Kurul'dur.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun görevleri ise KVKK madde 20 de şu şekilde düzenlenmiştir.

 • Görev alanı itibarıyla, uygulamaları ve mevzuattaki gelişmeleri takip etmek, değerlendirme ve önerilerde bulunmak, araştırma ve incelemeler yapmak veya yaptırmak.
 • İhtiyaç duyulması hâlinde, görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri veya üniversitelerle iş birliği yapmak.
 • Kişisel verilerle ilgili uluslararası gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, görev alanına giren konularda uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, toplantılara katılmak.
 • Yıllık faaliyet raporunu Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna sunmak.
 • Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

KVKK madde 28 de ise bu kanun kapsamından istisna edilen hallere ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Buna göre;

 • Kişisel verilerin gerçek kişiler tarafından kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin resmi istatistiki amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVKK uygulaması açısından istisnadır.

Yine KVKK nun 28 inci maddesinin ikinci paragrafında ise veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10 uncu, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci ve Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü düzenleyen 16 ncı maddeleri aşağıdaki hâllerde uygulanmayacağı düzenlenmiştir.

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

KVKK Danışmanlığı

KVKK Danışmanlığı, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile yerine getirmesi gereken yükümlülükler konusunda verilen hizmetler bütünüdür.

KVKK Danışmanlığı ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hem müşterilerinizin güvenliği hem de şirketinizin saygınlığını korumuş olursunuz. Eğer, son yıl mali bilançonuz 25 Milyon TL'nin üzerinde ise yahut asgari 50 çalışanınız varsa veya şirketinizin faaliyet alanı kişisel verilerle doğrudan ilgili ise KVKK Kanunu sizi de ilgilendirmektedir.

Kişi ve firmaların, kişisel veri toplaması, işlemesi, kullanması, paylaşması, saklaması ve imhasına yönelik uymaları gereken bir takım kurallar bulunmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Danışmanlığı çerçevesinde bu işlemlerin her biri doğru ve güvenilir şekilde gerçekleştirilir. KVKK Danışmanlığı ile, bu kanun özelinde yapılacak hata ve ihlaller ile karışılacak yaptırımların önüne geçilmiş olur.

KVKK Danışmanlığı Ankara

KV Danışmanlık, kurulduğu ilk günden beri Ankara'nın en saygın KVKK danışmanlığı firmaları arasında yer almaktadır. Birçok firmanın kuruluş ve faaliyet alanı İstanbul olmasına rağmen KV Danışmanlık, KVKK Danışmanlığı Ankara merkezli bir firmadır.

Ankara'nın yanı sıra İstanbul, İzmir, Adana ve Gaziantep irtibat ofisleriyle, Türkiye geneline KVKK danışmanlık hizmeti veren firmamız, kurulduğu ilk günden beri aynı şeffaflık ve profesyonellik anlayış ile çalışmalarını sürdürmektedir.

kapat

KV Danışmanlık

KV Danışmanlık, bünyesinde bulundurduğu avukat ve uzmanlarla birlikte danışanlarına, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında her türlü hukuki destek ve danışmanlık hizmeti vermeyi amaçlayan, hızlı ve profesyonel çözümler üreten bir danışmanlık firmasıdır.

 • Vizyon

 • Misyon

 • Değerlerimiz

HIZLI ÇÖZÜM

KV Danışmanlık olarak; KVKK dâhilinde, işletmelerin kullandığı kişisel verilerin analiz edilerek VERBİS kayıt sistemine kaydının yapılması, gerekli envanterin oluşturulması, personele eğitim verilmesi ve diğer tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi konularında uzman ekibimizle en hızlı çözümü üreterek paydaşlarımıza kaliteli hizmet sunmaktayız.

KVKK ile ilgili her türlü sorununuza çözüm için yandaki iletişim formunu doldurabilirsiniz.

Niçin KV Danışmanlık?

20 Yıllık Birikim

KV Danışmanlık, Kişisel Veri Hizmetleri konusunda, alanında uzman 20 yıllık birikim ve deneyimi yansıtmaktadır.

Yüksek kaliteli hizmet

KV Danışmanlık, alanında uzman hem hukukçu hem de mali müşavir ekiple birlikte, yüksek kaliteli hizmet sunumu demektir.

Her aşamada bilgilendirme

KV Danışmanlık, kişisel veri danışmanlık hizmetlerinin her aşamasında paydaşlarını bilgilendirmektedir.

Yüksek kaliteli hizmet ve yenilikçi çözümler sunuyoruz

BİLGİ İSTE

HABERLER

KVKK yükümlülüklerine uymayanlara idari para cezası var

Kişisel verilerin korunması, ciddiye alınması gereken bir konudur....

KVKK Konusunda Doğru Bilinen 5 Yanlış

KVKK Hakkında Doğru Bilinen 5 Yanlış Bazı şirketler COVID-19 nedeniyle...

KVKK Süresi Uzatıldı mı? VERBİS Kayıt Süresi Uzatıldı mı?

İşletmeler Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle zor zamanlar geçiriyor....

Koronavirüs Nedeniyle Kredi Borçları Ertelendi mi? KVKK Süresi Uzatıldı mı?

Koronavirüs Nedeniyle Kredi Borçları Ertelendi mi? KVKK Süresi Uzatıldı...

Jet İade Sistemi: 5 Günde KDV İadesi Al

Jet İade Sistemi: 5 Günde KDV İadesi Al Maliye Bakanlığı’ndan ...

Sık Sorulan Sorular

KVKK Kanunu kapsamında sık sorulan sorular ve yanıtları

KVKK, insanların temel hak ve özgürlüklerinin güvenliğini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Söz konusu Kanun ile kişisel verilerin işlenmesine ilişkin esaslar ve bu kanun kapsamdaki yükümlülükler belirlenmiştir.

KVKK Kanunu, 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kişisel verilerin, KVKK'ya uyumla hale getirilmesi için belirlenmiş son tarih 7 Nisan 2018'dir.

Kişisel veri tanımındaki bilgileri kaydeden herkesi kapsamaktadır. Bu kişiler ellerindeki bir bilgi bir kişiyi tanımlayan türden bir bilgi ise her halde kapsamdalardır. Ancak sadece Kurumun belirlediği kişiler VERBİS sistemine kayıtla yükümlüdürler.

Kanun kapsamına bir kişi bilgisi tutan herkes girmektedir. Ancak Kanunun 28 nci maddesinde bu Kanunun hükümlerinin uygulanmayacağı haller düzenlenmiştir.

Ekibimiz

Ekibimizin her üyesi, kişisel veri konusunda uzman olup, her türlü sorunu çözüme kavuşturma ve strateji geliştirme konusunda donanımlıdır.

Önder Sarı
Önder Sarı
Kurucu Ortak
Mesut Demirci
Mesut Demirci
Yönetici Ortak
Aslı Arıkan
Kıdemli Avukat
Serkan Şahin
Proje Koordinatörü
REFERANSLARIMIZ